Specialisten in Stamrecht BV’s

Veel gestelde vragen Stamrecht BV en Kamer van Koophandel

Ja dat is een verplichting.

Sinds 1-1-2013 hoeft u geen jaarlijkse inschrijvingskosten voor de KvK te betalen.

Alle besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten ieder boekjaar een financieel verslag deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze publicatieplicht is vastgelegd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het moet ervoor zorgen dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.
De volgende organisaties moeten hun jaarrekeningen deponeren

 • besloten vennootschap (ook zonder activiteiten);
 • naamloze vennootschap (ook zonder activiteiten);
 • coöperatie;
 • onderlinge waarborgmaatschappij;
 • banken;
 • vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, wanneer alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn;
 • buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland;
 • formele buitenlandse vennootschap;
 • vereniging en stichting met ondernemingsactiviteiten en een netto-omzet van ten minste €4,4 miljoen in twee opeenvolgende boekjaren (€3,65 miljoen voor boekjaren tot en met 2005).

Bv’s, nv’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn voorbeelden van rechtsvormen die verplicht zijn de jaarrekening te deponeren. Voor eenmanszaken geldt deze verplichting niet.

De volgende rechtsvormen zijn verplicht om de jaarrekening te deponeren:

 • bv´s;
 • nv´s;
 • coöperaties;
 • onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • vof´s en cv´s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn;
 • vereniging en stichting met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal € 6 miljoen per jaar omzetten; LET OP: algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) moeten sinds 1 januari 2014 bepaalde gegevens op een internetsite publiceren. Meer informatie bij de Belastingdienst. Deze publicatieplicht staat los van de deponeringsplicht;
 • buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren. Zij moeten een jaarrekening in dezelfde vorm aanleveren als in het herkomstland;
 • ondernemingen die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen. Zij moeten een jaarrekening deponeren volgens de Nederlandse regels én een jaarrekening volgens de regels van het herkomstland; daarnaast een uittreksel uit het buitenlandse register (ook jaarlijks);
 • organisaties in enkele specifieke branches waaronder pensioenfondsen, woningcorporaties en omroepen.

Geen jaarrekening deponeren

Overige organisaties, zoals eenmanszaken, hoeven niet te deponeren. Ook in een aantal andere gevallen hoef je geen jaarrekening te deponeren. Vaak moet je dan wel een instemmings- of accountantsverklaring deponeren.
Dochterbedrijven
Een dochtermaatschappij hoeft geen eigen jaarrekening te deponeren, als deze aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • De moedermaatschappij stelt zich aansprakelijk voor schulden van het dochterbedrijf met een aansprakelijkheidsverklaring (ook wel een 403-verklaring genoemd). Deze verklaring is gedeponeerd bij KVK.
 • De leden of aandeelhouders hebben na de aanvang van het boekjaar en voor de vaststelling van de jaarrekening schriftelijk verklaard met afwijking van de voorschriften in te stemmen. Deze instemmingsverklaring moet elk jaar opnieuw gedeponeerd worden bij KVK.
 • De moedermaatschappij deponeert een groepsjaarrekening (geconsolideerde jaarrekening) waarin de cijfers van het dochterbedrijf zijn opgenomen.

Je accountant kan je meer vertellen over deze vrijstelling.

Pensioen-bv´s en stamrecht-bv´s

Een pensioen- of stamrecht-bv hoeft geen jaarrekening te deponeren, als deze in de bedrijfsklasse 'klein' of 'micro' valt en geen winst als doel heeft. Als je ervoor kiest geen jaarrekening te deponeren moet je wel altijd een accountantsverklaring deponeren. In deze verklaring moet staan dat de onderneming dat jaar geen werkzaamheden heeft verricht buiten de doelomschrijving die in de statuten staat en dat artikel 396 lid 9 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Je moet wel direct de balans met toelichting beschikbaar stellen als schuldeisers, aandeelhouders of certificaathouders daar om vragen.

Ontheffing jaarrekeningverplichtingen

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk voor de jaarrekeningverplichtingen een ontheffing aan te vragen. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet sprake zijn van een ‘gewichtige reden’. In de praktijk betekent dit dat het voor de bestuurder(s) in ‘technische zin’ onmogelijk is om de jaarrekening op te maken, voor te leggen en vast te stellen. Meer informatie hierover vind je bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, waar je de ontheffing ook kunt aanvragen.

De verklaring van de ontheffing moet je deponeren bij:
KVK
Backoffice Verklaringen
Postbus 1544
3000 DP Rotterdam

Een elektronisch gewaarmerkt uittreksel is juridisch gelijk aan een papieren uittreksel. Er staan ook dezelfde gegevens in, maar nog niet alle organisaties en bedrijven accepteren het elektronisch uittreksel. Controleer dit vooraf.

Als u een elektronisch gewaarmerkt uittreksel uitprint, is dit niet geldig omdat de electronische handtekening ontbreekt.

Controleren gewaarmerkt uittreksel

Om te controleren of een elektronisch uittreksel gewaarmerkt is, heeft u de gratis insteekmodule (plug-in) nodig die u kunt downloaden. Deze module is niet te gebruiken bij Safari en Firefox.

Een gewaarmerkt uittreksel biedt zekerheid dat het uittreksel afkomstig is uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het is dan ook een officieel bewijs van inschrijving. Sommige instanties vragen daarom om een gewaarmerkt uittreksel.

Het digitaal gewaarmerkt en het papier gewaarmerkt uittreksel zijn officieel te gebruiken. Helaas hebben nog niet alle instanties het digitaal gewaarmerkt uittreksel in hun processen geïntegreerd. Informeer daarom eerst of de ontvangende organisatie een digitaal gewaarmerkt uittreksel accepteert. De geprinte versie van een digitaal gewaarmerkt uittreksel kunt u niet gebruiken.

Een uittreksel toont de gegevens van een bedrijf op het moment van opvragen. Als er daarna wijzigingen optreden, zijn de gegevens op het uittreksel dus niet meer actueel. In de praktijk vragen de meeste bedrijven dan ook om een uittreksel dat niet ouder is dan 1 maand.

Privé-adressen van functionarissen van rechtspersonen zijn alleen beschikbaar voor medewerkers van bestuursorganen, advocaten, deurwaarders en notarissen.

Voor de registratie van functionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen gelden andere regels dan voor functionarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen:

 • Bestuurders en toezichthouders worden alleen ingeschreven als de publiekrechtelijke rechtspersoon een onderneming drijft.
 • Bij een publiekrechtelijke rechtspersoon met veel gevolmachtigden (bijvoorbeeld een ziekenhuis)

Ja u kunt dit aangeven bij de kamer van koophandel.

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek