Specialisten in Stamrecht BV’s

Administratie Stamrecht BV

Wij hebben voor de administratie van de Stamrecht BV’s 2 pakketten die desgewenst ook afzonderlijk zijn af te nemen.

Ten eerste de administratie en Fiscale aangifte van de Stamrecht BV en ten tweede de loonadministratie bij de uitkeringen.

Voor de Stamrecht BV dient de administratie en de jaarrekening te worden samengesteld op basis waarvan de fiscale (vennootschapsbelasting) aangifte kan worden ingediend.

Na goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders; dient deze vervolgens te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De prijs voor al deze werkzaamheden bedraagt € 535,- excl. BTW.

Wij hanteren onze prijs van € 535,- excl. BTW bij een standaard Stamrecht BV tot 50 mutaties.

Daarboven hanteren wij een tarief van 1 euro per mutatie.

De kosten zijn fiscaal aftrekbaar van het resultaat van de BV.

Vanaf 1 januari 2014 mag u zelf bepalen hoe u het stamrecht opneemt. U hebt naast de gebruikelijke periodieke uitkeringen nu ook de mogelijkheid om het stamrecht geheel of gedeeltelijk af te kopen.

U mag dus in enig jaar naar believen een willekeurig bedrag opnemen uit het stamrecht. Dat is dus een ideaal fiscaal-financieel planningsinstrument.

U kunt dus bijvoorbeeld in november van enig jaar bezien of het interessant is om in dat jaar nog een eenmalige opname te doen.

De uitkering is natuurlijk wel in het jaar van opname fiscaal belast en de Stamrecht BV dient ook dan loonbelasting in te houden.

Voor de goede orde; U dient nog wel steeds uiterlijk in het jaar dat u de AOW leeftijd bereikt  de dan nog aanwezige gehele stamrecht verplichting om te zetten in een dan te bepalen periodieke uitkering.

Prijsopgave eenmalige opname stamrecht

Ook voor een eenmalige opname dient een loonadministratie opgezet te worden want de Stamrecht BV wordt inhoudingsplichtig voor de loonbelasting.

De kosten voor de loonadministratie bedragen voor een eenmalige gedeeltelijke opname € 160,- excl. BTW.

Indien u de bijgaande controlelijst naar ons opstuurt kunnen wij dat traject voor u in gang zetten.

Indien de Stamrecht BV periodieke uitkeringen doet, dient dit natuurlijk juridisch en fiscaal correct afgewikkeld te worden in de boekhouding van de Stamrecht BV. Hiervoor dient er een aantal zaken geregeld te worden:

Er wordt een akte van uitkeringen opgemaakt op basis van actuariële berekeningen (en getekend door de klant en de Stamrecht BV) waarin de klant aangeeft wat hij maandelijks wenst op te nemen en voor hoe lang.

De Stamrecht BV moet uiteraard belastingen afdragen over iedere uitkering die gedaan wordt. Hiervoor dient ook een loonheffingsnummer aangevraagd te worden.

Op basis van het loonheffingsnummer kan de Stamrecht BV maandelijks het toepasselijke gedeelte van de uitkering overboeken naar de fiscus, terwijl het restant (het netto bedrag) aan u wordt uitgekeerd.

Iedere maand dient er aangifte gedaan te worden van de uitkering en het bedrag dat is overgeboekt naar de fiscus (de loonadministratie).

Indien de uitkeringen vroegtijdig worden gestopt, wordt er een akte opgesteld waarin de klant dit specifiek aangeeft (en de restant uitkeringen dus gewoon weer bij zijn ‘tegoed’ terecht komen).

Uiteraard kunnen wij voor u alle werkzaamheden uit handen nemen. Dat is dus loonadministratie inclusief loonaangiftes, actuariële berekening en akte periodieke uitkeringen.

De kosten hiervoor bedragen € 210,- ex BTW per kalenderjaar, voor alle bovenstaande werkzaamheden.

Indien u de onderstaande controlelijst naar ons opstuurt kunnen wij dat traject voor u in gang zetten.

Omdat de termijn die de belastingdienst stelt voor de concrete afwikkeling van alle door ons beheerde Stamrecht BV’s niet haalbaar is, maken wij gebruik  van de zogenaamde uitstelregeling belastingconsulenten van de fiscus waardoor wij onze administratieve werkzaamheden en aangiftes over het gehele jaar kunnen spreiden.

Uitgangspunt in deze is dan wel dat wij deze administratieve werkzaamheden en aangiftes voor 31 december hebben afgerond en ingediend.

De fiscus hanteert inderdaad een forse belastingrente indien de aangifte buiten de termijn is ingediend; Deze belastingrente kan oplopen tot 8% dus indien er een positief resultaat verwacht wordt en belasting moet worden betaald is het raadzaam niet te lang te wachten met het inzenden van de stukken.

Bij complete aanlevering van de stukken voor 1 maart garanderen wij dat wij voor 1 mei een voorlopige aanslag zullen aanvragen waardoor, indien deze gevolgd wordt, geen belastingrente verschuldigd is.

Om een en ander correct te laten verlopen hebben wij van uw BV nodig:

  • Alle inkoopfacturen
  • Alle bankmutaties van alle bankrekening(en) en alle bankmutaties van alle spaarrekeningen van de BV (ook de laatste bankmutatie die u in januari van het volgende jaar hebt ontvangen met de bijgeschreven rente), dus niet het totaal saldo.
  • Afschriften van alle beleggingsnota’s dus van alle mutaties en de waarde van de beleggingen per begin en einde van het boekjaar (alleen bij beleggingen binnen de B.V.)

Bij lening van de B.V.: een kopie van de leenovereenkomst (indien van toepassing)

Wij verzoeken u de bankmutaties via het internet bankieren te downloaden op MT940 bestandformaat en naar ons te mailen. Het MT 940 bestandformaat is een boekhoud formaat.

Het verzoek in deze is daar niet te lang mee te wachten aangezien de ( bv ABNAMRO) bestanden maar tot 1,5 jaar terug in de tijd zijn te downloaden.

Lukt het niet meer om het MT 940 bestand te downloaden verzoeken wij u om de dagafschriften te downloaden als pdf bestand.

U dient in de privé aangifte voor Box 2 op te geven dat u een aanmerkelijk belang hebt. U dient de naam van de BV in te vullen en de hoeveelheid aandelen op te geven.

Op de overige vragen kunt u invullen 0