Specialisten in Stamrecht BV’s

Veel gestelde vragen lenen van de Stamrecht BV

Ervan uitgaande dat de statuten erin voorzien en de stamrechtovereenkomst geen beperkingen oplegt heeft iedere Stamrecht BV de mogelijkheid een lening te sluiten. Dat kan met een derde, met de eigenaar van de Stamrecht BV , de Directeur Groot Aandeelhouder, of met uw onderneming.

Ja, op grond van het Burgerlijk Wetboek moet iedere lening schriftelijk worden vastgelegd.

De lening moet voldoen aan zakelijke voorwaarden. Dit zijn voorwaarden die de Stamrecht BV zou stellen aan een derde, die overigens in vergelijkbare omstandigheden verkeert. Bijvoorbeeld een vergelijkbaar inkomen en vermogen. Daardoor moet er een aantal afspraken worden gemaakt op het gebied van rente, zekerheden en er dient een aflossingsschema te zijn.

De Stamrecht BV dient in deze te denken als bank en het mooiste is dat u naar een bank gaat en een offerte vraagt voor een vergelijkbaar bedrag met vergelijkbare voorwaarden. Het moge duidelijk zijn dat hoe hoger het risico voor de  Stamrecht BV is dat de lening niet wordt terugbetaald, hoe hoger de rente zal zijn.

Dat klopt, want dat hangt van de persoonlijke situatie af en dus wil men daar zijn vingers niet aan branden.

Vroeger werd een zogenaamde positieve negatieve hypotheekverklaring als voldoende zekerheid gezien en in het verlengde daarvan de overwaarde op een woning.
De belastingdienst heeft daar  een nieuw beleid op ingezet en vraagt tegenwoordig  voor leningen een zekerheid in de vorm van een pandrecht (voor roerende zaken) of een hypotheekrecht (voor onroerende zaken).

Aflossen moet altijd op de lening van de Stamrecht BV. De manier waarop is zelf in te vullen.
U kunt aflossen in termijnen, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. Maar het is ook mogelijk het geleende bedrag in een keer af te lossen na 5 of 10 jaar.

U hoeft niet alles op de AOW leeftijd afgelost te hebben ( bij een verzekeringsmaatschappij staat de dekking van de verplichting immers ook niet geheel liquide). U moet er echter wel op letten dat de aflossingen zodanig geregeld zijn, dat de Stamrecht BV zonder moeite de (loonbelasting over de) periodieke uitkeringen kan blijven betalen ook na de AOW leeftijd.

U kunt op 2 manieren onzakelijk handelen als u geld leent van uw Stamrecht BV: Uw lening voldoet niet aan zakelijke voorwaarden en/of u komt de afspraken niet na over terugbetalen van de lening.

Als de lening onzakelijk is, dan loopt u het risico dat de fiscus deze lening ziet als een definitieve betaling aan u als directeur-grootaandeelhouder. We hebben het dan over een dividend uitkering. Onzakelijk handelen met een lening van uw Stamrecht BV kan ook tot gevolg hebben dat u feitelijk direct de beschikking krijgt over het geld van de Stamrecht BV dat is bestemd voor uw stamrecht. Dan is sprake van een afkoop van het stamrecht. Ook kan onzakelijk handelen met een lening van uw Stamrecht BV er toe leiden dat uw stamrecht feitelijk gaat dienen als zekerheid voor de lening. In de laatste gevallen moet u direct belasting betalen over de waarde van uw door de Stamrecht BV uitgevoerde stamrechtverplichting.

Als u afspraken met uw Stamrecht BV niet nakomt, kan de fiscus het standpunt innemen dat uw lening geheel of gedeeltelijk onzakelijk is. Het is echter niet zo dat als u zich niet aan de afspraken houdt de lening direct onzakelijk wordt.  Dat hangt af van het bedrag waarvoor u zich niet aan de afspraken houdt, hoelang u zich niet aan de afspraken houdt, het aantal afspraken waaraan u zich niet houdt, het belang van de afspraak waar u zich niet aan houdt.
De fiscus beoordeelt  aan de hand van de feiten en de omstandigheden of u zakelijk hebt gehandeld met uw Stamrecht BV. Men kan het standpunt innemen dat u toch zakelijk handelt, als u niet teveel afwijkt van afspraken. Wel kan de fiscus het bedrag verhogen van uw inkomstenbelasting of van de vennootschapsbelasting van uw Stamrecht BV.  Als u volgens de fiscus wel te veel afwijkt van de afspraken, kan men uw inkomen ook verhogen met het bedrag van de hele lening of met de waarde van uw door de Stamrecht BV uitgevoerde stamrechtregeling omdat in feite sprake is van afkoop van deze rechten.

Wij raden u aan nooit meer dan 50% van de gelden in de Stamrecht BV uit te lenen. U kunt dan altijd met een uitkering uit de Stamrecht BV de schuld aflossen.
Om de leningen bij overlijden te kunnen terugbetalen raden wij u aan een overlijdensrisico verzekering  af te sluiten en deze zijn tegenwoordig erg goedkoop.

Als u geld leent van uw Stamrecht BV komt het bedrag van de (zakelijke) lening op 2 aangiftes terecht die van de inkomstenbelasting voor de privé persoon en in de vennootschapsbelasting aangifte voor de Stamrecht BV.

In uw aangifte inkomstenbelasting kunt u de lening in box 3 of in box 1 aangeven, maar nooit in allebei. U geeft het bedrag van de lening aan als schuld in box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting. Daardoor daalt uw belastbaar inkomen in box 3. De rente die u aan uw Stamrecht BV betaalt, kunt u dan niet meer aftrekken.
Gebruikt u de lening voor aankoop, verbouwing of onderhoud van een eigen woning? Dan geeft u de rente van de lening in uw aangifte inkomstenbelasting in box 1 aan als aftrekbare (hypotheek)rente eigen woning. Maar dan mag u het bedrag van de schuld niet nog eens aangeven in box 3. Het bedrag van de lening hoort tot de eigenwoningschuld.

De Stamrecht BV geeft de rente aan als winst en zet de lening als vordering of lening uitgeleend geld (u/g) op de balans

De rekening-courant verschilt van een lening. Via een rekening-courant worden kleine bedragen over en weer geboekt. Bedragen die op deze rekening worden geboekt, worden doorlopend met elkaar verrekend. U laat bijvoorbeeld een eigen rekening door de Stamrecht BV betalen. Dit bedrag betaalt u korte tijd later weer aan de Stamrecht BV terug. Of u betaalt even een rekening voor de Stamrecht BV en krijgt het geld snel weer terug. Deze kleine bedragen worden alleen even voorgeschoten. Daarom is een rekening-courant geen lening met rente.

Bij bedragen tot € 17.500 hoeft geen rente te worden berekend. Dit geldt alleen voor bedragen die u opneemt van of overmaakt naar de rekening-courant. Er mag het hele jaar nooit meer dan € 17.500 op de rekening-courant staan. Zodra het saldo op de rekening-courant hoger is dan € 17.500, moet er over het hele bedrag rente worden berekend.

Voorbeeld
Op 1 januari bedraagt het saldo op de rekening-courant € 10.500. In april koopt u een privé-auto. De Stamrecht BV schiet de koopsom voor. Hierdoor loopt het saldo op tot € 20.500. Met uw vakantiegeld lost u in mei € 5.000 af. Het saldo op 31 december is dus € 15.500. Zowel op de beginbalans als op de eindbalans bedraagt het saldo minder dan € 17.500. Maar omdat het saldo in april opliep tot € 20.500, was het saldo niet het hele jaar lager dan € 17.500. Daarom moet u over het hele jaar rente berekenen.

Let op!

De regeling voor bedragen onder de € 17.500 geldt niet als er sprake is van een lening.

Voorbeeld

Als via de rekening-courant een bedrag van € 16.000 aflossingsvrij wordt uitgeleend met een looptijd van 10 jaar, dan is dit een rentedragende lening. De lening moet aan alle zakelijke voorwaarden voldoen.

Indien u gebruik maakt van de stamrechtvrijstelling dan hebt u uitstel van belastingheffing. Dat kan en dat is ook een wettelijk aangegeven mogelijkheid. U dient zich dan wel aan een aantal regels te houden en dat luistert erg nauw. Inmiddels heeft de fiscus gemerkt dat er vooral bij leningen van de Stamrecht BV nogal wat verkeerd gaat waardoor de uitvoering van de stamrechtverplichting in gedrang komt en men dus de fiscale claim op de uitkering misloopt.

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek