Specialisten in Stamrecht BV’s

Stamrecht BV en emigratie

Indien u als directeur grootaandeelhouder van een Stamrecht BV emigreert spelen er fiscaal een aantal  belangrijke zaken. Bij een verhuizing van de bestuurder verhuist de dagelijkse leiding en daarmee ook de fiscale vestigingsplaats van uw Stamrecht BV.
Dit is voor een normale BV geen probleem, bij een Stamrecht BV is dit echter niet toegestaan. Bij een Stamrecht BV moet het stamrechtkapitaal tot het binnenlands ondernemingsvermogen blijven behoren wat inhoudt dat het dagelijkse bestuur niet naar het buitenland mag verhuizen. De sanctie hierop is een progressieve Inkomstenbelastingheffing op het stamrechtkapitaal, met een revisierente die kan oplopen tot 20%.

U kunt dat op drie manieren voorkomen.

1. U kunt een niet-professionele partij aanwijzen als bestuurder. Een vriend(in), broer of zus. U dient er dan wel rekening mee te houden dat deze persoon volledige beschikkingsmacht krijgt over het geld en de te nemen beslissingen (als dit niet zo is en u behoudt deze rechten dan verhuist het feitelijke bestuur toch met u mee)

2. U draagt het dagelijks bestuur van de Stamrecht BV over aan een professionele partij. Indien een professionele partij het bestuur voor u overneemt dient deze te beschikken over een vergunning van De Nederlandsche Bank op basis van de Wtt (Wet toezicht trustkantoren). Wij kunnen deze werkzaamheden dus niet voor u uitvoeren aangezien wij geen trustkantoor zijn.

In beide gevallen blijft u 100% aandeelhouder van de Stamrecht BV. Het probleem dat ontstaat bij het wijzigen van het bestuur is dat u moet kiezen tussen een bekende die u hierbij helpt of een trustkantoor. Het nadeel van een trustkantoor is dat deze meestal (vanwege de risico's die gepaard gaan met het bestuur van ondernemingen) zeer hoge kosten zullen rekenen. U moet dan snel denken aan € 5.000 per jaar.

Wij zien vaak dat een familielid wordt gevraagd de dagelijkse leiding op zich te nemen.
De Stamrecht BV wordt dan op het woonadres gevestigd en de oorspronkelijke aandeelhouder treedt terug als directeur. Het familielid wordt als de nieuwe directie aangewezen en benoemd. U regelt dit via een Vergadering van aandeelhouders en uitvoerend door middel van de betreffende formulieren van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De directie dient derhalve daadwerkelijk directiebevoegdheden te hebben. U kunt dit in een trust- of managementovereenkomst vastleggen en regelen. Het is niet noodzakelijk de directie een vergoeding te geven voor zijn of haar werkzaamheden, maar wel toegestaan.

3. Onder strikte voorwaarden kan de Nederlandse Stamrecht BV wel binnen de Europese Unie verhuizen, zodat u geen andere directeur behoeft te benoemen. U neemt dan  de Stamrecht BV feitelijk mee naar het buitenland. Hier zijn wel fiscale voorwaarden aan verbonden:

 • De Stamrecht BV rekent het stamrecht tot het binnenlandse ondernemingsvermogen van het vestigingsland
 • Er wordt aannemelijk gemaakt dat de Stamrecht BV in het buitenland aan een reële winstbelasting (vennootschapsbelasting) wordt onderworpen
 • De Stamrecht BV dient aan de Nederlandse Belastingdienst bepaalde informatie te geven
 • De relevante Nederlandse belastingen dienen aan de Nederlandse fiscus te worden voldaan.

Praktisch gesproken is er voor verhuizing van een Nederlandse Stamrecht BV het volgende nodig:

 • Organiseren van een (bijzondere) aandeelhoudersvergadering in Nederland waarin tot verplaatsing wordt besloten
 • Vastlegging van het besluit tot verplaatsing in de notulen van deze aandeelhoudersvergadering
 • Vestiging van de Stamrecht BV in het buitenland
 • Informeren van de belastingdienst in Nederland over de verplaatsing van de feitelijke leiding van de Stamrecht BV naar het buitenland
 • Sluiten van bank- en effectenrekeningen in Nederland en deze in het buitenland openen
 • Wijziging van de inschrijving in het handelsregister in Nederland
 • Inschrijving in het handelsregister in buitenland
 • Aanvragen stamnummer bij de belastingdienst in buitenland
 • Aanvragen van eventuele vestigings-, directie- en deviezenvergunningen in het buitenland

Dit wordt nader geregeld in artikel 10 ca, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965.
De Stamrecht BV blijft wel belastingplichtig in Nederland, maar doet dan een nihilaangifte.

Belastingheffing over de stamrechtuitkeringen als u in het buitenland woont:
Vervolgens schrijft u uzelf uit Nederland uit en emigreert u naar een ander land. Wat gebeurt er dan met de stamrechtuitkering uit de Stamrecht BV?

Gouden handdrukstamrechten kunnen niet worden onderworpen aan conserverende aanslagen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de gewone toerekening regels van de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting worden toegepast.

Met de meeste landen van de wereld heeft Nederland een belastingverdrag gesloten. De meeste verdragen kennen een artikelopbouw en lay out, gebaseerd op het OESO model. Telkens moet in het geldende verdrag gekeken worden welk artikel van het verdrag van toepassing is.

De volgende vraag is hoe in het betreffende verdrag tegen een gouden handdrukstamrecht aan wordt gekeken. Over het algemeen zijn in verdragen een aantal inkomsten toegewezen aan het woonland, maar arbeidsinkomsten zijn meestal toegewezen aan het werkland.

De Hoge Raad heeft in Nederland uitgemaakt dat uitkeringen uit een stamrecht vallen onder arbeidsinkomsten. Met andere woorden als het stamrecht ontstaan is vanwege arbeid die destijds in Nederland werd verricht, mag Nederland ook heffen over de stamrechtuitkeringen.

Maar let op: stamrechten die een vaste en gelijkmatige uitkering kennen, worden – mits het verdrag een relevant lijfrenteartikel kent – niet altijd belast in het werkland (Nederland) maar worden belast in het woonland (andere land). Nederland mag dan soms helemaal niet heffen!

Indien aantoonbaar een gedeelte van de ontslagvergoeding betrekking heeft op pensioenschade (dit zal dan wel moeten blijken uit de uitspraak van de kantonrechter) dan is op dat gedeelte een ander artikel van het verdrag van toepassing, namelijk het pensioen en lijfrenteartikel. Dit artikel laat het buitenland heffen, dus niet Nederland.

Of en zo ja welk artikel in het verdrag van toepassing is, kunnen we samen met u bespreken en onderzoeken.

Juist heffing door Nederland kan overigens zeer aantrekkelijk zijn omdat de onderste tariefschijven voor het grootste deel uit premies volksverzekeringen bestaan. Als u de stamrechtuitkeringen in het buitenland ontvangt (als u daar permanent of het grootste deel van het jaar woont), hoeft u deze niet te betalen. Heft het woonland dan is de belastingdruk uiteraard afhankelijk van de tarieven in dat land. Let op: voor België geldt een bijzondere regeling.

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek