Specialisten in Stamrecht BV’s

Veel gestelde vragen Stamrecht en periodieke uitkeringen

Nee; het stamrecht mag direct ingaan en spreekt men over een direct ingaand stamrecht maar de periodieke uitkeringen mogen ook worden uitgesteld tot het jaar waarin u de AOW leeftijd bereikt, en dan spreekt men over een uitgesteld stamrecht.

Ja dat kan;
U mag vanaf 1 januari 2014 zelf bepalen hoe u het stamrecht opneemt. U hebt naast de gebruikelijke periodieke uitkeringen nu ook de mogelijkheid om het stamrecht geheel of gedeeltelijk af te kopen.

U mag dus in enig jaar naar believen een willekeurig bedrag opnemen uit het stamrecht. Dat is dus een ideaal fiscaal-financieel planningsinstrument.

U kunt dus bijvoorbeeld in november van enig jaar bezien of het interessant is om in dat jaar nog een eenmalige opname te doen.

De uitkering is natuurlijk wel in het jaar van opname fiscaal belast en de BV dient ook dan loonbelasting in te houden.

Voor de goede orde; U dient nog wel steeds uiterlijk in het jaar dat u de AOW leeftijd bereikt de dan nog aanwezige gehele stamrecht verplichting om te zetten in een dan te bepalen periodieke uitkering.

In het jaar dat u de AOW leeftijd bereikt dient de dan nog aanwezige stamrechtverplichting geheel te worden omgezet in een periodieke uitkering. Wij nemen overigens als uiterste datum 1 december van dat jaar want dan kan de loonheffing nog goed ingeregeld worden.

Ook nadat de periodieke uitkeringen na dat jaar zijn ingegaan is het onder strikte voorwaarden mogelijk boven dus de reguliere uitkering een extra eenmalige belaste opname te doen.

De hoogte van de periodieke uitkeringen mag u zelf aangeven. Het benodigde stamrecht kapitaal dat daarvoor nodig is moet actuarieel worden berekend. U kunt ook de stamrecht verplichting als uitgangspunt nemen en dan worden de uitkeringen actuarieel berekend.

Een actuariële berekening is een berekening waarbij rekening wordt gehouden met de te verwachten levenskans en de rente stand.

De minimale leeftijd is afhankelijk van uw leeftijd en de daarmee samenhangende sterfte kans. De belastingrechter heeft aangegeven dat er de kans van tenminste 1% moet zijn dat u gedurende de looptijd onverhoopt komt te overlijden. Bij het onderdeel sterftekans op deze website ziet u bij iedere leeftijd de minimale looptijd staan.

Ja; de periodieke uitkering moet worden vastgelegd in een akte van periodieke uitkeringen

Ja; er mag een verschil zitten tussen de hoogste en de laagste uitkering van 10: 1 mits natuurlijk actuarieel berekend.

Dit is even ingewikkeld: We hebben het dan over de periode nadat de uitkeringen zijn ingegaan na de AOW datum. Ten eerste er kan een verschil zitten in de uitkeringen mits deze op voorhand zijn vastgelegd in de aanvullende stamrechtovereenkomst en daarnaast kunt u dus als eerder aangegeven onder strikte voorwaarden een extra eenmalige opname doen.

Ja; u kunt de periodieke uitkering tijdens de looptijd stopzetten. Uiterlijk in het jaar dat u de AOW leeftijd bereikt dient u een uitkering af te spreken dan ook weer met een minimale uitkeringsduur gebaseerd op het 1% sterftecriterium en die kunt u dan wijzigen en weer direct omzetten in een andere fiscaal geaccepteerde uitkering conform de normen van artikel 11 lid 1 g LB. (tot 1 januari 2014)

Ja; u mag de periodieke uitkering ook binnen de minimale 1% termijn stopzetten mits natuurlijk de uitkeringen bij aanvang actuarieel correct zijn berekend. Volgens een brief van het Ministerie van Financiën van december 2010 mag dit zelfs al na een keer.

Ja; dat kan mits actuarieel berekend.

Ja; dat moet dan weer worden vastgelegd in een aanvullende stamrechtovereenkomst.

Dat is afhankelijk van wat er in de stamrechtovereenkomst staat. Meestal is dat een uitkering op één leven maar op twee levens kan natuurlijk ook.

Dat is dus geheel afhankelijk van wat er in de akte van periodieke uitkeringen staat die weer moet zijn afgeleid van de stamrechtovereenkomst. Het kan daarbij zijn dat er een uitkering is bedongen op één leven, dan stoppen de uitkeringen, maar ook op twee levens bijvoorbeeld met 70% of 100% overgang op de partner is mogelijk en dan gaan de uitkeringen over op de partner.

Ja; de Stamrecht BV heeft een wettelijke inhoudingplicht voor de loonbelasting en premies zorgverzekeringswet en dat betekent dat er een loonadministratie moet worden aangelegd.

De periodieke uitkering kan ook per kwartaal of halfjaar worden berekend, natuurlijk weer op actuariële basis.

De periodieke uitkering mag bijvoorbeeld ook per kwartaal worden uitgekeerd. De Stamrecht BV doet dan in de maanden dat er niet wordt uitgekeerd een nihil aangifte.

Hier zit wel een fiscale adder onder het gras.

Dit heeft te maken met het feit dat er een verschil zit in de commerciële berekening van de periodieke uitkering die dient plaats te vinden op basis van de huidige extreem lage rente stand en de fiscale waardering op de balans van de Stamrecht BV die op een rekenrente van 4% moet plaatsvinden.

De wetgever heeft aangegeven en ook bevestigd door De Hoge Raad dat, wanneer de BV uitkeert, de Stamrecht BV een rente van 4% moet hanteren voor de balanswaardering, zoals wettelijk ook voor pensioenen geldt. 

Dit levert voor de Stamrecht BV een schijnwinst op. En dat betekent dus dat de BV in het jaar dat de periodieke uitkering ingaat over die vrijval extra vennootschapsbelasting moet betalen. Dat kan zo in de tienduizenden euro’s lopen. (tenzij de BV nog te verrekenen verliezen heeft).

Nee, dit speelt alleen in het jaar dat de periodieke uitkering ingaat.

Ja; deze is voor een groot deel te voorkomen. Wij hebben daartoe voor onze cliënten een oplossing gevonden. (natuurlijk binnen de fiscale regelgeving)

Nee; bij eenmalige opname is deze vrijval niet van toepassing en dat is de reden dat wij in de praktijk bij uitkeringen voor de 65 jarige leeftijd cq de AOW leeftijd gebruik maken van het systeem van de eenmalige opnames. Daarbij is het systeem van de eenmalige opnames een prachtig fiscaal planningsinstrument.

De kosten voor de loonadministratiebedragen € 210 excl. BTW per jaar en dat is dus inclusief de loonverwerking; loonaangiftes en jaarlijkse actuariële berekening. De kosten voor de eenmalige opnames bedragen € 160 excl. BTW.