Specialisten in Stamrecht BV’s

Veel gestelde vragen stamrecht algemeen

Een stamrecht is een recht op periodieke uitkeringen.

De stamrecht vrijstelling werd tot 1 januari 2014 geregeld in artikel 11, lid 1 onderdeel g Wet LB 1964.
Dit artikel zegt dat niet tot het loon behoren aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon, mits de aanspraken voorzien in aan de werknemer of gewezen werknemer toekomende periodieke uitkeringen die niet later ingaan dan in het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar (nu AOW leeftijd) bereikt of in periodieke uitkeringen die bij zijn overlijden ingaan en toekomen aan zijn echtgenoot of gewezen echtgenoot en / of kinderen tot 30 jaar.

De uitkeringen moet meer dan een keer plaatsvinden en binnen de uitkeringstermijn moet de uitkeringsgerechtigde een kans hebben om te overlijden van minimaal 1% (0,94%).
Zie voor de lijst met de minimale looptijden op basis van het 1% sterftekanscriterium

Nee, de periodieke uitkeringen kunnen worden uitgesteld tot in het jaar dat de stamrechtgerechtigde de AOW leeftijd heeft bereikt. (Bij oude overeenkomsten kan nog wel eens een andere datum te zien zijn en dan moet de overeenkomst worden aangepast).

Ja, u bent loonbelasting verschuldigd over de uitkeringen vanuit een stamrecht.

Nee, dat mag niet, behalve in geval van overlijden.

Nee, de periodieke uitkeringen uit een stamrecht hoeven in tegenstelling tot een lijfrente-uitkering niet vast en gelijk matig te zijn.

Ja, als voorbeeld wordt gegeven dat de periodieke uitkeringen na drie jaar stijgen naar een vooraf overeengekomen periodieke uitkering.

De overeenkomst kan worden aangepast, de duur kan worden ingekort of verlengd en / of de hoogte van de uitkeringen kan worden bijgesteld. Wel moet dit op basis van actuariële gelijkwaardigheid geschieden.

Een variatie van 1: 10 is geoorloofd.

Ja, in principe kunt u dit zelf bepalen, mits de uitkeringen aanvangen voor of uiterlijk in het jaar dat u de AOW leeftijd heeft bereikt.

De echtgenoot of gewezen echtgenoot; De geregistreerde partner of gewezen geregistreerd partner;
Degene met wie de ex-werknemer een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert of heeft gevoerd; Kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt.

Nee, in de meeste gevallen niet. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat in het geval van een gouden handdruk stamrecht de bepaling van artikel 3.125 derde lid Wet IB 2001 van toepassing zijn. Dit houdt in dat er niet getoetst hoeft te worden op het sterftekanscriterium bij kinderen jonger dan 30 jaar.

Nee, het gouden handdruk stamrecht moet aansluiten bij de omstandigheden op het moment van toekenning. Indien later de werknemer een partner en / of kinderen krijgt, dan kan het gouden handdruk stamrecht worden omgezet in een gouden handdruk stamrecht waarbij de partner en / of kinderen als begunstigden worden aangewezen.

Nee, bij een gouden handdruk stamrecht bij een verzekeraar is geen restbegunstiging mogelijk. Wel is dat mogelijk als de ontslagvergoeding wordt ondergebracht bij een Bank. Bij een Stamrecht BV vererven de aandelen.

De uitkeringen vallen in Box 1. Afhankelijk van uw overige inkomen wordt de uitkering tegen maximaal 49,5 % belast.

Ja, dat kan.

De middelingregeling wordt beschreven in artikel 3.154 van de Wet IB 2001. Bij middeling telt u het inkomen van 3 aaneengesloten jaren op en deelt u die daarna door 3.
Over dat nieuwe inkomen per jaar wordt de belasting berekend.

Ja, indien de ontslagvergoeding is omgezet in een gouden handdruk stamrecht zult u premie moeten afdragen.

De gouden handdruk stamrecht zal overgaan naar de langstlevende of de kinderen jonger dan 30 jaar.

Bij gouden handdruk stamrechten die zijn gearrangeerd na 1 januari 1995 is er geen successierecht verschuldigd. Wel vindt er een imputatie op de successievrijstelling plaats.

Het resterende vermogen samen met de andere vermogensbestanddelen wordt in de verdeling betrokken. Als iemand op huwelijkse voorwaarden is gehuwd zal moeten worden bepaald tot wiens vermogen het stamrecht behoort op grond van de huwelijkse voorwaarden (zie ook het onderdeel Stamrecht BV en echtscheiding).

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek