Specialisten in Stamrecht BV’s

Stamrecht verzekeren of in eigen Stamrecht BV?

Het stamrecht kan zoals eerder aangegeven worden ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij of in een eigen stamrecht BV.

Verzekeringsmaatschappij

Indien het stamrecht kapitaal wordt gestort bij een verzekeringsmaatschappij wordt daarvoor een direct ingaande lijfrente uitkering of een uitgestelde uitkering bedongen.
Een direct ingaande lijfrente gaat zoals het woord al zegt direct in en keert gedurende een bepaalde periode uit. Deze vorm wordt vaak gebruikt indien er behoefte is aan directe inkomensaanvulling mogelijk zelfs bovenop de wettelijke voorzieningen. De uitkeringen zijn gewoon fiscaal belast.
Er is ook nog een keuze tussen een direct ingaande periodieke uitkering die 100% gegarandeerd is, de zgn garantielijfrente waarvan al op voorhand vaststaat hoe hoog de uitkering zal zijn. Ook kan gekozen worden voor een direct ingaande uitkering in beleggingen. De hoogte van de uitkering is dan wel afhankelijk van het resultaat van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd met de polis.

Het stamrecht kapitaal kan ook worden gestort in een polis voor de opbouw van een kapitaal dat te zijner tijd wordt omgezet in een periodieke uitkering (uiterlijke ingangsdatum 65 jaar) Hoe hoger het gerealiseerde kapitaal op de einddatum, hoe hoger de uitkeringen zullen zijn.
Ook nu is er een keuze tussen polis met een gegarandeerde uitkering en een polis in beleggingen.

De stamrecht BV

De fiscus stelt een aantal voorwaarden aan een stamrecht BV.
De B.V. moet in Nederland gevestigd zijn en de stamrecht verplichting dient voor de heffing van de vennootschapsbelasting tot het binnenlands ondernemingsvermogen van de BV te worden gerekend.

De stamrecht overeenkomst moet op zakelijke gronden gesloten zijn.
Grondslag voor de berekeningen is gelijk aan de grondslagen die voor verzekeringsmaatschappijen gelden; dus rekening houden met zowel rente als sterftekansen, kosten en winstopslagen.

Als bewijs voor het bestaan van een stamrecht overeenkomst neemt de Belastingsdienst genoegen met een schriftelijk document. Dit moet een gedateerd en ondertekend document zijn waarin de plichten voor met name de BV zijn vastgelegd. Deze akte is vergelijkbaar met de polis van een professionele verzekeraar.
Het stamrecht kapitaal kan overigens niet dienen als minimumkapitaal bij de oprichting van de stamrecht BV. (via ons arrangement hebben wij daar een oplossing voor)

Een B.V. in oprichting is uitgesloten als verzekeraar.
Als de B.V. nog niet opgericht is kan het kapitaal worden ondergebracht op een derdenrekening bij een notaris. Na oprichting kan het volledige bedrag naar de B.V. worden overgemaakt.
Voor de stamrecht BV gelden sinds 9 februari 1996 geen beleggingseisen.

INFORMATIEF FISCAAL ADVIESGESPREK

Klik hier voor een informatief fiscaal adviesgesprek